گرید دارویی

آوریل 4, 2000

KEPEG 200

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 200 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2001

KEPEG 300

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 300 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2002

KEPEG 400

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 400 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2003

KEPEG 600

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 600 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2004

KEPEG 1000

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 1000 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2005

KEPEG 1500

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 1500 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2006

KEPEG 2000

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 2000 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2007

KEPEG 4000

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 4000 / گرید دارویی   معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول […]
آوریل 4, 2008

KEPEG 3350

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 3350 / گرید دارویی   معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول […]
آوریل 3, 2009

KEPEG 6000

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 6000 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]
آوریل 4, 2009

KEPEG 10000

نام شیمیایی: پلی اتیلن گلایکول نام تجاری: PEG 10000 / گرید دارویی معرفی پلی اتیلن گلایکول ها(PEGs) پلیمرهای تراکمی اتیلن اکساید و آب با فرمول کلی […]