پروپیلن گلایکول ها

آوریل 12, 2020

KEMPG

نام شیمیایی: پروپیلن گلایکول نام تجاری: KEMPG/ گرید صنعتی معرفی پروپیلن گلایکول مشتقی از پروپیلن اکساید است که در فرآیندی دو مرحله ای تولید و تقطیر […]
آوریل 26, 2020

KEDPG

نام شیمیائی: دی‌پروپیلن گلایکول نام تجاری: گرید صنعتی / KEDPG معرفی دی پروپیلن گلایکول (DPG) از مشتقات پروپیلن اکساید (PO) بوده و در یک پروسه دو […]
می 15, 2020

KEMPG

ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ: ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮل ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى: KEMPG ﮔﺮﻳﺪ داروﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮل (MPG) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﭘﺮوﭘﺎن-١و٢- دى ال ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ آﻟـﻲ […]