محصولات فرموله شده

آوریل 12, 2020

KEMIX 33

نام تجاری: KEMIX معرفی KEMIX ها مخلوط بهینه شده سورفکتانت هایی هستند که در هر دو فرمولاسیون پاک کننده های اسیدی و بازی مؤثر می باشند. […]
آوریل 12, 2020

KEMIX 50

نام تجاری: KEMIX معرفی KEMIX ها مخلوط بهینه شده سورفکتانت هایی هستند که در هر دو فرمولاسیون پاک کننده های اسیدی و بازی مؤثر می باشند. […]
آوریل 12, 2020

KEMIX 63

نام تجاری: KEMIX معرفی KEMIX ها مخلوط بهینه شده سورفکتانت هایی هستند که در هر دو فرمولاسیون پاک کننده های اسیدی و بازی مؤثر می باشند. […]