گلیسرین های اتوکسیله

آوریل 12, 2020

KEGL 7

نام شیمیایی: کستر اویل پلی اتیلن گلایکول اتر نام شیمیایی: گلیسیرین پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KEGL معرفی گلیسیرین اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که […]
آوریل 12, 2020

KEGL 10

نام شیمیایی: گلیسیرین پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KEGL معرفی گلیسیرین اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند همه انواع سورفکتانت های غیر یونی مخلوطی […]