نونیل فنول های اتوکسیله

آوریل 4, 2000

KENON 4

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KENON معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از […]
آوریل 4, 2001

KENON 6

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KENON معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از […]
آوریل 4, 2002

KENON 9

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KENON معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از […]
آوریل 15, 2003

KENON 10

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر   نام تجاری: KENON 10   معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی […]
آوریل 15, 2004

KENON 20

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر   نام تجاری: KENON 20   معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی […]
آوریل 4, 2005

KENON 30

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KENON معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از […]
آوریل 4, 2006

KENON 40

نام شیمیایی: نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KENON معرفی نونیل فنل اتوکسیله سورفکتانت غیریونی است که مانند سایر سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از […]