سوربیتان استر های اتوکسیله

آوریل 12, 2020

KEPS 60

نام شیمیایی: سوربیتان استر پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KEPS معرفی پلی سورباتها مایعاتی روغنی هستند که از اتوکسیله کردن سوربیتان استری شده با اسیدهای […]
آوریل 12, 2020

KEPS 80

نام شیمیایی: سوربیتان استر پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KEPS معرفی پلی سورباتها مایعاتی روغنی هستند که از اتوکسیله کردن سوربیتان استری شده با اسیدهای […]
آوریل 16, 2020

KEPS 20

نام شیمیائی:  سوربیتان استر پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: گرید داروئی/20 KEPS   معرفی پلی سوربات ها مایعاتی روغنی هستند که از اتوکسیله کردن سوربیتان استری شده […]