روغن کرچک اتوکسیله

آوریل 13, 2020

KECAS 36

نام شیمیایی: کستر اویل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAS معرفی روغن كرچك اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]