الکل های اتوکسیله

آوریل 6, 2000

KECAT 2

نام شیمیایی: ستواستئاریل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAT معرفی ستواستئاریل الکل اتوکسیله (KECAT) پلی اتیلن گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب ستواستئاریل […]
آوریل 4, 2001

KELA 2

نام شیمیایی: لوریل- میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KELA معرفی لوریل- میریستیل الکل اتوکسیله، پلی گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب […]
آوریل 4, 2002

KELA 3

نام شیمیایی: لوریل- میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KELA معرفی لوریل- میریستیل الکل اتوکسیله، پلی گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب […]
آوریل 4, 2003

KELA 7

نام شیمیایی: لوریل- میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KELA معرفی لوریل- میریستیل الکل اتوکسیله، پلی گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب […]
آوریل 4, 2004

KEMUD 9

نام شیمیایی: 2- اتیل هگزانول پلی اتیلن گلایکول اتر   نام تجاری : KEMUD   معرفی 2- اتیل هگزانول اتوکسیله سورفکتانتی غیریونی است که مانند دیگر انواع […]
آوریل 6, 2005

KECAT 20

نام شیمیایی: ستواستئاریل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAT معرفی ستواستئاریل الکل اتوکسیله (KECAT) پلی اتیلن گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب ستواستئاریل […]
آوریل 6, 2006

KECAT 25

نام شیمیایی: ستواستئاریل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAT معرفی ستواستئاریل الکل اتوکسیله (KECAT) پلی اتیلن گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب ستواستئاریل […]
می 20, 2007

KECAT 50

نام شیمیایی: ستواستئاریل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECAT معرفی ستواستئاریل الکل اتوکسیله (KECAT) پلی اتیلن گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب ستواستئاریل […]
آوریل 4, 2020

KELA 10

نام شیمیایی: لوریل- میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KELA معرفی لوریل- میریستیل الکل اتوکسیله، پلی گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب […]