اسید های چرب اتوکسیله

آوریل 11, 2020

KEOL 6

نام شیمیایی: اولئیک اسید پلی اتیلن گلایکول استر نام تجاری: KEOL معرفی اولئیک اسید اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]
آوریل 12, 2020

KEOL 9

نام شیمیایی: اولئیک اسید پلی اتیلن گلایکول استر نام تجاری: KEOL معرفی اولئیک اسید اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]
آوریل 12, 2020

KEOL 15

نام شیمیایی: اولئیک اسید پلی اتیلن گلایکول استر نام تجاری: KEOL معرفی اولئیک اسید اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]
آوریل 12, 2020

KECO 10

نام شیمیایی: کوکونات فتی اسید پلی اتیلن گلایکول استر نام تجاری: KECO معرفی کوکونات اسید اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مثل دیگر انواع سورفکتانت های […]