استر های اتوکسیله

آوریل 12, 2020

KEST 150

نام شیمیایی:پلی اتیلن گلایکول 150 دی استئارات نام تجاری: گرید داروئی / KEST 150 معرفی استرهای اتوکسیله سورفکتانت های غیر یونی با تعداد متفاوت از مولکولهای اتیلن […]
آوریل 12, 2020

KEST 308

نام شیمیایی:پلی اتیلن گلایکول 7 گلیسرول کوکوات نام تجاری: گرید داروئی / KEST 308 معرفی استرهای اتوکسیله سورفکتانت های غیر یونی با تعداد متفاوت از مولکولهای اتیلن […]