آمین های چرب اتوکسیله

آوریل 6, 2020

KECA 20

نام شیمیایی: کوکو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KECA معرفی کوکو آمین اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر انواع سورفکتانتهای غیر یونی […]
آوریل 6, 2020

KETALO 15

نام شیمیایی: تالو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KETALO معرفی تالو آمین اتوکسیله سورفکتانتی غیریونی است که مانند سایر انواع سورفکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]
آوریل 15, 2020

KETALO 2

نام شیمیایی: تالو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر نام تجاری: KETALO 2   معرفی تالو آمین اتوکسیله سورفکتانتی غیریونی است که مانند سایر انواع سورفکتانتهای غیریونی مخلوطی با […]