همکاری با دانشگاه

همکاری های آکادمیک  با دانشگاه ها و مراکز علمی

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به عنوان یک شرکت دانش بنیان، در راستای انجام رسالت علمی خود مبنی بر کمک به تولید دانش به صورت فزاینده در کشور، همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و سایر موسسات علمی و پژوهشی درسطح کشور را دارد. نام محصولات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز بارها در مقالات علمی بین المللی و ISI تکرار شده است.

دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد تحقیق و توسعه شرکت ملی نفت ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران، دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشگاه اراک، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت،  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، پژوهشگاه رنگ، دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از جمله موسساتی هستند که در زمینه های مختلف پژوهشی از محصولات ما استفاده نموده اند. این پژوهش ها درزمینه های گوناگون از جمله سنتز نانوذره ها و نانولوله های کربنی، درمان سرطان سینه، رنگ و پوشش ها، دمولسیفایرها، سورفکتانت ها، افزودنی سیالات حفاری، مطالعات پایداری امولسیون ها، جداسازی گازها، جداسازی فلز کادمیم، سموم کشاورزی، چسب و پلیمریزاسیون امولسیونی استفاده شده اند. لیست منتخب مقالات علمی که در آن از محصولات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز است، در زیر ارایه شده است:

1- Improving the mechanical properties of waterborne nitrocellulose coating using nano-silica particles

Progress in Organic Coatings 109 (2017) 110–116.

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944016303848?via%3Dihub

2- Study of polyacrylamide-surfactant system on the water–oil interface properties and rheological properties for EOR

Arabian Journal of Chemistry (2017) 10, 1136–1146.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535216300600?via%3Dihub

3- Shale hydration inhibition characteristics and mechanism of a new amine-based additive in water-based drilling fluids

Petroleum 3 (2017) 476-e482.

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405656116301791?via%3Dihub

4- Surface modification of carbon nanotube: Effects on pulsating heat pipe heat transfer

Chemical Engineering Research and Design 152 (2019) 30–37

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026387621930440X?via%3Dihub

5-Rheological investigation of smart polymer/carbon nanotube complex on properties of water-based drilling fluids

Colloids and Surfaces A 556 (2018) 23–29

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775718306678?via%3Dihub

6-Absorption and solubility measurement of CO2 in water-based ZnO and SiO2 nanofluids

Fluid Phase Equilibria 392 (2015) 33–42

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378381215000709?via%3Dihub

7-Factors affecting the properties of nitrocellulose emulsions: A comparative study

Carbohydrate Polymers 189 (2018) 267–272

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014486171731278X?via%3Dihub

8-Experimental study and thermodynamic modeling of CO2 gas hydrate formation in presence of zinc oxide nanoparticles

J. Chem. Thermodynamics 96 (2016) 24–33

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021961415004619?via%3Dihub

9-Comparative study of gel emulsification and direct mechanical emulsification methods

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 492 (2016) 207–212

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775715304155?via%3Dihub

10-Effect of ZrO2 nanoparticles on the interfacial behavior of surfactant solutions at air–water and n-heptane–water interfaces

Fluid Phase Equilibria 361 (2014) 289– 295

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378381213006754?via%3Dihub

11-Parametric study of energy absorption mechanism in Twaron fabric impregnated with a shear thickening fluid

International Journal of Impact Engineering 90 (2016) 61–71

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X15300075?via%3Dihub

12-Synthesis of a latex with bimodal particle size distribution for coating applications using acrylic monomers

Progress in Organic Coatings 60 (2007) 312–319

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944007001737?via%3Dihub

13-Wettability alteration of carbonate rocks from liquid-wetting to ultra gas-wetting using TiO2, SiO2 and CNT nanofluids containing fluorochemicals, for enhanced gas recovery

Journal of Natural Gas Science and Engineering 26 (2015) 1294-1305

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875510015301025?via%3Dihub

14-Gas separation properties of poly(ethylene glycol)/poly(tetramethylene glycol) based polyurethane membranes

Journal of Membrane Science 415–416 (2012) 469–477

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376738812004176?via%3Dihub

15-Efficient demulsification of water-in-oil emulsion by a novel nano-titania modified chemical demulsifier

chemical engineering research and design 94 ( 2015 ) 164–172

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263876214003426?via%3Dihub

16-Performance of biodegradable cellulose based agents for demulsification of crude oil: Dehydration capacity and rate

Separation and Purification Technology 179 (2017) 291–296

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616305639?via%3Dihub

17-Investigation on the interfacial behavior of aqueous solutions of cetyltrimethyl ammonium bromide in the presence of polyethylene glycols

Fluid Phase Equilibria 465 (2018) 58-64

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378381218300980?via%3Dihub

18-A comprehensive empirical, analytical and tomographic investigation on rheology and formation damage behavior of a novel nano-modified invert emulsion drilling fluid

Journal of Petroleum Science and Engineering 181 (2019) 106257

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920410519306758?via%3Dihub

19-Chitosan hydrogels cross-linked with tris(2-(2-formylphenoxy)ethyl)amine: Swelling and drug delivery

International Journal of Biological Macromolecules 118 (2018) 1863–1870

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813018320403?via%3Dihub

20-1,3,5-Triazine-2,4,6-tribenzaldehyde derivative as a new crosslinking agent for synthesis of pH-thermo dual responsive chitosan hydrogels and their nanocomposites: Swelling properties and drug release behavior

International Journal of Biological Macromolecules 105 (2017) 1088–1095

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813017316331?via%3Dihub

21-Preparation and characterization of PEGylated multiwall carbon nanotubes as covalently conjugated and non-covalent drug carrier: A comparative study

Materials Science and Engineering C 74 (2017) 1–9

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092849311630827X?via%3Dihub

22-Hydrodynamics and oxygen transfer behaviour of water in diesel microemulsions in a draft tube airlift bioreactor

Chemical Engineering and Processing 46 (2007) 334–342

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0255270106001760?via%3Dihub

23-Magnetic silica coated iron carbide/alginate beads: Synthesis and application for adsorption of Cu (II) from aqueous solutions

International Journal of Biological Macromolecules 128 (2019) 941–947

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813018369551?via%3Dihub

24-Effect of NiO/SiO2 nanofluids on the ultra interfacial tension reduction between heavy oil and aqueous solution and their use for wettability alteration of carbonate rocks

Journal of Petroleum Science and Engineering 176 (2019) 11–26

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920410519300348?via%3Dihub

25- A plasticizer index to universally correlate the normalized work of fracture and elastic modulus of plasticized cellulose triacetates

Carbohydrate Polymers 130 (2015) 316-324

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861715004117?via%3Dihub

26- An experimental study on factors affecting the heavy crude oil in water emulsions viscosity

Journal of Petroleum Science and Engineering 106 (2013) 1–8

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920410513001034?via%3Dihub

27- Synthesis of Fe5C2@SiO2 core@shell nanoparticles as a potential candidate for biomedical application
Materials Research Express 5 (2018), no. 5, 055038

Link:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aac3b7

28- A thermally and water activated shape memory gelatin physical hydrogel, with a gel point above the physiological temperature, for biomedical applications

R. zamani alavijeh, P. Shokrollahi and J. Barzin, J. Mater. Chem. B, 2017

Link:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/tb/c7tb00014f#!divAbstract

29- Effect of a Different Formulation of Demulsifiers on the Efficiency of Chemical Demulsification of Heavy Crude Oil

J. Chem. Eng. Data 2011, 56, 6, 2936-2945

Link:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/je2001733

30- Wettability Alteration in Carbonates using Zirconium Oxide Nanofluids: EOR Implications

Energy Fuels 2012, 26, 1028−1036

Link:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ef201475u

31- Surface Properties of an Alcohol Alkoxylate in the Presence of a Cationic Surfactant

J Sur fact Deterg (2016) 19:1209–1214

Link:

https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1007/s11743-016-1885-9

32- Preparation, characterization, and cytotoxic effects of liposomal nanoparticles containing cisplatin: an in vitro study

Chemical Biology & Drug Design (2016) 88:568-573

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cbdd.12786

33- Novel Synthesis Method and Characterization of Poly(vinyl acetate‐butyl acrylate) Latex Particles: Effect of Silanol‐Terminated Poly(dimethylsiloxane) Surfactant on the Seeded Emulsion Copolymerization

J Sur fact Deterg (2017) 20:891–904

Link:

https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1007/s11743-017-1971-7

34- Drug Delivery of Cisplatin to Breast Cancer by Polybutylcyanoacrylate Nanoparticles

Advances in Polymer Technology (2018) 37:674-678

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adv.21709

35-Increasing the hydrophilicity of star‐shaped amphiphilic co‐networks by using of PEG and dendritic s‐PCL cross‐linkers

Polym Adv Technol. 2019;1–12.

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.4711

36-The effects of processing parameters on the morphology of PLA/PEG melt electrospun fibers

Polymer International (2018) 67:178-188

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pi.5486

37- A new study on removal of cadmium by hybrid emulsion liquid membrane

Can. J. Chem. Eng. 91:1575–1581, 2013

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjce.21794

38- Synthesis and characterization of biodegradable multicomponent amphiphilic conetworks with tunable swelling through combination of ring‐opening polymerization and “click” chemistry method as a controlled release formulation for 2,4‐dichlorophenoxyacetic acid herbicide

Polym Adv Technol. 2018;1–13

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.4474

39- Effects of the side chain density of polycarboxylate dispersants on dye dispersion properties

Coloration Technol, (2019) 135: 160-168

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cote.12391

40- PCL microsphere/PEG‐based composite hydrogels for sustained release of methadone hydrochloride

J Appl Polym Sci, 48967. doi: https://doi.org/10.1002/app.48967

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48967

41- Thermo‐rheological and interfacial properties of polylactic acid/polyethylene glycol blends toward the melt electrospinning ability

J. Appl. Polym. Sci., 44120, doi: 10.1002/app.44120

Link:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.44120

42-Resolution of Racemic Mixtures by Phase Transition of PEGylated Resolving Agents

ACS Omega 2017 2 (12), 8717-8722

Link:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.7b01070

43-Porous versus Dense – Effect of Silica Coating on Contrast Enhancement of Iron Carbide Nanoparticles in T2‐Weighted Magnetic Resonance Imaging
ChemistrySelect 2020, 5, 1135

Link:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/slct.201902548