محصولات کشاورزی

image_print

مواد کمکی:
KELA 7: سورفاکتانت غیریونی که با HLB بالای خود در فرمولاسیون سموم کشاورزی، محلول های غلیظ و خود امولسیون شونده و سوسپانسیون های غلیظ به کار می رود. این محصول مرطوب کننده خوبی است.
KENON 9: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به کار می رود.

امولسیفایر:
KELA 7: سورفاکتانت غیریونی که با HLB بالای خود در فرمولاسیون سموم کشاورزی، محلول های غلیظ و خود امولسیون شونده و سوسپانسیون های غلیظ به کار می رود. این محصول مرطوب کننده خوبی است.

KENON 6: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به کار می رود.

KENON 10: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان شوینده و امولسیفایر کار می رود.
KENON 30: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان عامل پخش كننده کار می رود.
KECO 10: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان امولسیفایر کار می رود.
KECAS 36: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان امولسیفایر کار می رود.
KETALO 15: تالوآمین اتوکسیله که به طور گسترده به عنوان امولسیفایر در فرمولاسیون بسیاری از سموم کشاورزی به کار می رود. این ترکیب می تواند به تنهایی یا در کنار سایر سورفکتانت ها به کار رود.

حشره کش ها:
KELA 7: سورفاکتانت غیریونی که با HLB بالای خود در فرمولاسیون سموم کشاورزی، محلول های غلیظ و خود امولسیون شونده و سوسپانسیون های غلیظ به کار می رود. این محصول مرطوب کننده خوبی است.

KENON 6: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به کار می رود.

KENON 10: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان شوینده و امولسیفایر کار می رود.
KENON 30: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان عامل پخش كننده کار می رود.
KECO 10: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان امولسیفایر کار می رود.
KECAS 36: سورفاکتانتی غیر یونی که در سوسپانسیون های غلیظ و دیگر فرمولاسیون های سموم به عنوان امولسیفایر کار می رود.
KETALO 15: تالوآمین اتوکسیله که به طور گسترده به عنوان امولسیفایر در فرمولاسیون بسیاری از سموم کشاورزی به کار می رود. این ترکیب می تواند به تنهایی یا در کنار سایر سورفکتانت ها به کار رود.
KEMBG: به عنوان حلال سموم کشاورزی استفاده میشود
محصولات مرتبط :

KELA 7    KENON 6    KENON 9    KENON 30    KECO 10    KECAS 36    KETALO 15    KEMBG