مترونیدازول بنزوات

image_print

نام شیمیائی: 1- (2-بنزیلوکسی اتیل)-2-متیل-5-نیتروایمیدازول

نام تجاری: مترونیدازول بنزوات

 

معرفی

مترونیدازول یک داروی آنتی پروتوزوال و باکتری کشی قوی است ولی مزه تلخ آن سبب می شود بعضی از بیماران این دارو را به راحتی نتوانند مصرف کنند. مترونیدازول بنزوات، با نام شیمیایی 1-(-2-بنزیلوکسی اتیل)-2-متیل-5-نیتروایمیدازول، ماده موثره بی مزه و غیر تلخ است و مصرف آن به ویژه برای کودکان آسان تر است. این ماده استر بنزواتی است که از واکنش بنزوئیک اسید و مترونیدازول به دست می آید. این ترکیب قبل یا در طی جذب از طریق دیواره روده هیدرولیز می شود به طوری که تنها مترونیدازول را می توان در گردش خون شناسایی کرد.

 

کاربردهای عمومی

مترونیدازول بنزوات در درمان عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی به کار می رود. به طور کلی بیماری های باکتریایی که با مترونیدزول درمان می شود. این دارو را می توان در درمان آبسه مغز، پریتونیت و عفونت های باکتریایی پس از عمل جراحی به کار برد. از این دارو همچنین برای درمان عفونت های حاد دندان استفاده می شود.

TEST STANDARD Unit Ref
Appearance White or slightly yellowish, crystalline powder or flakes.
BP 2017
Solubility Practically insoluble in water, freely soluble in methylene chloride, soluble in acetone, slightly soluble in alcohol.
BP 2017
Melting point 99 – 102
BP 2017
IR spectra Spectrum obtained with standard Metronidazole benzoate.
BP 2017
Appearance of solution The solution is not more opalescent than reference suspension and not  more intensely coloured than reference solution
BP 2017
Acidity Max 0.25 ml NaOH

0.02 M

BP 2017
Related substances

 

—impurities A, B, C:not more than the area of the corresponding peak in the chromatogram obtained with reference solution (b) (0.1 per cent) %wt
BP 2017
-any other impurity :not more than the area of the principal peak in the chromatogram obtained with reference solution (a) (0.1 per cent),
— total : not more than twice the area of the principal peak in the chromatogram obtained

with reference solution (a) (0.2 per cent)

Heavy Metals Max 20 ppm
BP 2017
Loss on drying Max 0.5 %wt
BP 2017
Sulfated Ash Max 0.1 %wt
BP 2017
Assay ( dried substance) 98.5 – 101 %wt
BP 2017

بسته بندی

پلی بگ در بشکه پلی اتیلنی بسته بندی:
۲۵ کیلوگرم وزن خالص:
۴۰ کیلوگرم وزن ناخالص:
۶ تعداد بشکه در یک پالت:
۲۰ تعداد پالت در کانتینر ۲۰ فوت:
 ۲ سال  زمان نگهداری:
غیر خطرآفرین دست بندی کالای خطرآفرین:

شرایط حمل و نقل و نگهداری:

اطلاعات کامل در مورد حمل و نقل و نگهداری این محصول در MSDS مربوطه موجود است.

DOWNLOAD MSDS