صنایع فلزکاری

image_print

از محصولات ما در صنایع فلزکاری در زمینه های زیر استفاده می شود:

1-روان ساز: اولئیک اسیدهای توکسیله، روغن کرچک اتوکسیله، روغن کرچک هیدروژنه اتوکسیله و تالوآمین های اتوکسیله.

2-امولسیفایر: آمین های چرب اتوکسیله، اولئیک اسیدهای توکسیله، الکل های چرب اتوکسیله، روغن کرچک اتوکسیله، روغن کرچک هیدروژنه اتوکسیله و نونیل فنول های اتوکسیله.

3-عامل خیس کننده: الکل های چرب اتوکسیله و کوکوآمین اتوکسیله.

4-شوینده صنعتی: نونیل فنول های اتوکسیله، الکل های چرب اتوکسیله، اولئیک اسید اتوکسیله و تالوآمین اتوکسیله.

5-ضد خوردگی: آمین های چرب اتوکسیله.

محصولات مرتبط:

KEOL 6    KEOL 9    KEOL 15    KECAS 36    KECAS H-40    KETALO 15    KECA 20    KECAT 2    KECAT 20    KECAT 25    KEMUD 90    KELA 20

KELA 10    KELA 7    KELA 3    KELA 2    KENON 4    KENON 6    KENON 9     KENON 30     KENON 40