صنایع شوینده

image_print

KELA 2: ماده اولیه برای تهیه اترسولفات و سولفوسوکسینات.

KELA 3: ماده اولیه برای تهیه اترسولفات و سولفوسوکسینات.

KELA 7: شوینده و امولسیفایر مؤثر

KENON 6: امولسیفایر خوب، مرطوب کننده، پایدار کننده، شوینده کمکی در سیستم های هیدروکربنی.

KENON 9: شویندگی خوب، مرطوب کننده، آبکشی آسان.

KEMBG: حلال گریس، دوده و مواد چرب سخت در شوینده های صنعتی، حلال کمکی در شوینده های سطوح سخت و دیگر سیستم های هیدروکربنی.

KEMIX 33: ﻣﻰ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻳﻨﺪه اى ﺑﺎ ﻛﻒ ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪﮔﻰ آن ﺧﻮب اﺳﺖ. ﺑﺮاى ﭘﺎك ﻛﺮدن آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺎى ﺳﺨﺖ در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻒ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و اﻓﺰودﻧﻰ ﻫﺎى ﻳﻚ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.

KEMIX 50: ﻧﻔﻮد ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﻮﻳﻨﺪه اى ﻗﻮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺬف ﮔﺮﻳﺲ و ﭼﺮﺑﻰ از ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ٥٠ KEMIX ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﭘﺎك ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺴـﺘﮕﻰ دارد. اﻳﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎى آﻧﻴﻮﻧﻴﻚ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

KEMIX63 ﻧﻔﻮد ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﻮﻳﻨﺪه اى ﻗﻮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺬف ﮔﺮﻳﺲ و ﭼﺮﺑﻰ از ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ٦٣ KEMIX ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﭘﺎك ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺴـﺘﮕﻰ دارد. اﻳﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎى آﻧﻴﻮﻧﻴﻚ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

KEMPG : حلال، کمک حلال و مرطوب کننده در شوینده های خانگی و چند منظوره.

KEPEG:از پلی اتیلن گلایکول ها در انواع شوینده ها و پاک کننده ها از این دسته از مواد به عنوان حلال یا کمک حلال استفاده کرد. همچنین از اختلاط گریدهای مختلف پلی اتیلن گلایکول می توان قدرت جذب رطوبت یا ویسکوزیته این فرمولاسیون شوینده ها را تامین کرد.

محصولات مرتبط :

KELA 2    KELA 3     KELA 7    KENON 6    KENON 9    KEPEG    KEMBG    KEMIX 33    KEMIX 50     KEMIX 63